فلاخن شماره پانزده
اقتصاد سیاسی در خلال یک روز از زندگی
فلاخن شماره شانزده
ائتلاف بوروکرات ها و نظامی ها
فلاخن شماره هفده
جنبش فرودستان و هاشورهای چپ
 
  Falakhan_15 Falakhan_16 Falakhan_17  
  فلاخن دوازده پلاس
«سرخ» و «سه رنگ»
فلاخن شماره سیزده
از یونان، برای یونان
فلاخن شماره چهارده
سنگرها و ستاره ها
 
  Falakhan_122 Falakhan_13 Falakhan_14  
  فلاخن شماره ده
دانشگاه پادگان نبود
فلاخن شماره یازده
امپریالیسم و عواملش در روژئاوا
فلاخن شماره دوازده
«سرخ» و «سه رنگ»
 
  Falakhan_10 Falakhan_11 Falakhan_12  
  فلاخن شماره هفت
نقطه ی کورِ غرب
فلاخن شماره هشت
کوبانی: نام کوچکِ نفی
فلاخن شماره نه
کپی رایت یا کپی لفت
 
  Falakhan_7 Falakhan_8 Falakhan_9  
 

 

 

 

 
  فلاخن شماره چهار
سیاستِ مردمی و مردمِ متشکل
فلاخن شماره پنج
در ضرورت سیاست واقع بینانه ی اتوپیایی
فلاخن شماره شش
داعش در غرب
 
  Falakhan_4 Falakhan_5 Falakhan_6  
 

 

 

 

 
  فلاخن شماره اول
در ستایشِ سکوتِ فرزاد
فلاخن شماره دوم
نوری در تاریکی
فلاخن شماره سوم
کوبانی
 
  Falakhan_1 Falakhan_2 Falakhan_2  
 

 

 

 

 
  منجنیق شماره یک
دعوت به مراسم پدرکشی!
منجنیق شماره دو
رای من کجاست؟
کتاب منجنیق
دموکراسی در کدام وضعیت؟
 
  manjanigh2_cover manjanigh2_cover manjanigh2_cover  
 

کیفیت اصلی 10 مگابایت

کم حجم 4 مگابایت

کیفیت اصلی 22 مگابایت

کم حجم 13 مگابایت

کیفیت اصلی 2 مگابایت